Incremental DFA Minimisation

TitleIncremental DFA Minimisation
Publication TypeProceedings of international conferences (peer reviewed)
AuthorsAlmeida M, Moreira N, Reis R
EditorDomaratzki M, Salomaa K
[2011-1]

Area / Group: 

Semigroups, Automata and Languages