Finite automata for Schreier graphs of virtually free groups